NELEMANS BLOG

December 24, 2019

Deze blog staat in het teken van de informatieplicht van de dienstverrichter ter zake van diens algemene voorwaarden (art. 6:230c BW). De dienstverrichter kan naast de normale terhandstellings- en terbeschikkingstellingsmogelijkheden (zie blog: ‘het vertrekken van alge...

November 12, 2019

Algemene voorwaarden, ook wel bekend onder de noemer ‘kleine lettertjes’, worden maar zelden echt doorgenomen. Niettemin rust op een gebruiker de wettelijke plicht (art. 6:233 sub b BW) om zijn wederpartij vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst een redelijke m...

November 12, 2019

In art. 6:82 BW staan een aantal elementen genoemd waaraan een ingebrekestelling moet voldoen. Het moet gaan om een schriftelijke verklaring inhoudende een aanmaning om binnen een redelijke termijn de beloofde afspraak alsnog na te komen. Een schuldenaar voert in de pr...

April 17, 2019

Een schuldenaar, die in verzuim is, kan zijn verzuim zuiveren door alsnog behoorlijke nakoming aan te bieden. De vraag is wanneer een schuldeiser gehouden is om een dergelijk voorstel van de schuldenaar te accepteren. Het onterecht weigeren van een zuiveringsaanbod kan...

March 29, 2019

Transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie zijn belangrijk voor een goede en democratische bestuursvoering. In Nederland is deze verplichting dan ook in artikel 110 van de Grondwet verankerd.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft inhoud aan deze verplic...

November 23, 2018

In de meeste aanbestedingsgeschillen gaat het over de vraag of de aanbestedende dienst een inschrijving juist heeft beoordeeld. De verliezende inschrijver zal als eisende partij in die gevallen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de beoordeling onjuist was en z...

August 24, 2018

Met enige regelmaat komt het voor dat er tijdens bouwwerkzaamheden schade ontstaat aan leidingen of kabels die in de grond van een bouwperceel zijn gelegen. De vraag is dan wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade aan de leidingen.

De casus wordt soms nog ie...

May 25, 2018

Nederlandse woningcorporaties zijn hoofdzakelijk stichtingen of verenigingen die als kerntaak hebben om betaalbare woningen te bouwen, te verhuren en te beheren. In 2013 waren er zo’n 375 woningcorporaties actief op de Nederlandse woningmarkt. Woningcorporaties zijn on...

February 23, 2018

In commerciële contracten wordt vaak een boetebeding opgenomen als prikkel tot nakoming van bepaalde verplichtingen of om de schade in geval van tekortkomingen reeds vooraf op een bepaald bedrag te fixeren. Op het moment dat een van de partijen de verplichtingen uit de...

December 16, 2017

Rechtszaken in aanbestedingsgeschillen betreffen bijna uitsluitend kortgedingprocedures. De partij die een gunningsbeslissing wil aanvechten moet doorgaans binnen 20 dagen een kort geding aanhangig maken om zo te voorkomen dat er een overeenkomst wordt gesloten met de...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!