NELEMANS BLOG

March 29, 2019

Transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie zijn belangrijk voor een goede en democratische bestuursvoering. In Nederland is deze verplichting dan ook in artikel 110 van de Grondwet verankerd.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft inhoud aan deze verplic...

November 23, 2018

In de meeste aanbestedingsgeschillen gaat het over de vraag of de aanbestedende dienst een inschrijving juist heeft beoordeeld. De verliezende inschrijver zal als eisende partij in die gevallen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de beoordeling onjuist was en z...

May 25, 2018

Nederlandse woningcorporaties zijn hoofdzakelijk stichtingen of verenigingen die als kerntaak hebben om betaalbare woningen te bouwen, te verhuren en te beheren. In 2013 waren er zo’n 375 woningcorporaties actief op de Nederlandse woningmarkt. Woningcorporaties zijn on...

February 23, 2018

In commerciële contracten wordt vaak een boetebeding opgenomen als prikkel tot nakoming van bepaalde verplichtingen of om de schade in geval van tekortkomingen reeds vooraf op een bepaald bedrag te fixeren. Op het moment dat een van de partijen de verplichtingen uit de...

September 1, 2017

In een juridische procedure zal de eiser aan zijn vordering de feiten ten grondslag moeten leggen die dragend zijn voor toewijzing van zijn vordering. Hij zal dus voldoende onderbouwd moeten aangeven waarom hetgeen hij vordert door de rechter moet worden toegewezen. Om...

June 30, 2017

In de bouw wordt in veel gevallen gewerkt met standaard algemene voorwaarden, zoals de
UAV 1989/2012. In deze voorwaarden wordt afstand gedaan van het recht om de gewone rechter te laten beslissen over geschillen die voortvloeien uit de aannemingsovereenkomst. De Raad...

April 2, 2017

In 2007 is een herziene versie van de rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. Deze richtlijn had en heeft als doel om inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op rechtsbescherming bij aanbestedingen. 

In Nede...

Please reload

Heeft u een vraag of opmerking over onze blogs? Meld het ons dan gerust!