top of page

Bewijs in bouwgeschillen: de onderhandse akte


In een juridische procedure zal de eiser aan zijn vordering de feiten ten grondslag moeten leggen die dragend zijn voor toewijzing van zijn vordering. Hij zal dus voldoende onderbouwd moeten aangeven waarom hetgeen hij vordert door de rechter moet worden toegewezen. Om zijn onderbouwing kracht bij te zetten en om te voorkomen dat zijn stellingen eenvoudigweg door gedaagde kunnen worden betwist en daarmee van tafel worden geveegd, zal hij bewijsstukken moeten overleggen.

De wet bepaalt dat bewijs (in beginsel) kan worden geleverd door alle middelen. De meest gebruikte variant is het bewijs op basis van schriftelijke stukken, maar ook foto’s, films of geluidbanden mogen worden gebruikt (zelfs als dit onrechtmatig is verkregen). Daarnaast komt een getuigenverhoor of een deskundigenbericht regelmatig voor. Verder is een plaatsopneming mogelijk waarbij de rechter de betreffende locatie of zaak zal bekijken.

De waardering van het bewijs is overgelaten aan de rechter, tenzij de wet anders bepaalt. De hoofdregel luidt dus dat de rechter zelf kan bepalen hoe zwaar hij welk bewijsmiddel laat meewegen in zijn beoordeling. Een uitzondering op deze hoofdregel is de bewijskracht van authentieke en onderhandse akten. Een authentieke akte is een geschrift dat is opgemaakt door een bevoegd persoon, zoals een notaris of een gerechtsdeurwaarder. De authentieke akte geldt als dwingend bewijs ten opzichte van een ieder, maar enkel ten aanzien van hetgeen de ambtenaar binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft opgenomen in de akte. De onderhandse akte is een ondertekend geschrift dat geen authentieke akte is, bijv. een overeenkomst of bouwverslag. Aan een onderhandse akte komt eveneens dwingende bewijskracht toe, maar enkel tussen de procespartijen zelf en enkel ten aanzien van hetgeen een partij ten behoeve van de wederpartij heeft verklaard.

Het verloop van een bouwproces wordt over het algemeen goed gedocumenteerd in weekrapporten, bouwverslagen en een proces-verbaal van oplevering. De ondertekende weekrapporten en bouwverslagen kwalificeren als onderhandse akten. De verklaringen in die onderhandse akten gelden tussen partijen als dwingend bewijs. Het adequaat notuleren van bouwvergaderingen is daarom een noodzaak en het is raadzaam om uitvoerig stil te staan bij de ratio van wijzigingen in het werk (bijv. constructieve wijzigingen) of onverwachte tegenvallers in het project (bijv. bij een langere uitvoeringsduur) en de gevolgen die partijen daaraan wensen te verbinden. De dwingende bewijskracht van de onderhandse akten ziet namelijk uitsluitend op datgene dat door partijen daadwerkelijk is verklaard. Als de verklaringen in de bouwverslagen onvolledig of multi-interpretabel zijn, blijkt in een juridische procedure nogal eens dat aan de onderhandse akten helemaal geen dwingende bewijskracht toekomt en/of dat een wederpartij slaagt in het leveren van tegenbewijs.

Wilt u meer informatie over bewijs in (bouw)geschillen of wilt u weten of u voldoende bewijs hebt voor het starten van een procedure, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten Colin Nelemans en Anne van Onna.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page