top of page

Bedrijfsgevoelige informatie in een aanbestedingsrechtelijk kort geding


In de meeste aanbestedingsgeschillen gaat het over de vraag of de aanbestedende dienst een inschrijving juist heeft beoordeeld. De verliezende inschrijver zal als eisende partij in die gevallen de rechter ervan proberen te overtuigen dat de beoordeling onjuist was en zijn inschrijving meer punten had moeten krijgen. Hiertoe zal de verliezende inschrijver (delen van) zijn aanbieding in het geding brengen en de door hem aangeboden oplossing nader toelichten aan de hand van relevante bewijsstukken.

De aanbieding en andere bewijsstukken kunnen bedrijfsvertrouwelijk zijn. In de procedure tussen de aanbestedende dienst en de verliezende inschrijver is dat op zich geen probleem. De kans is echter groot dat de voorlopige winnaar zal interveniëren in de procedure, waardoor ook hij in beginsel inzage zou krijgen in alle processtukken.

In deze blog bespreken we wat de mogelijkheden zijn voor zowel de eisende als de interveniërende partij om hun belangen in dit soort kwesties te waarborgen.

Spanningsveld

Er bestaat een spanningsveld tussen het recht op vertrouwelijke behandeling van bedrijfsgeheimen en het recht op hoor en wederhoor dat alle partijen toegang garandeert tot de relevante processtukken.

In het Varec-arrest is door het Hof van Justitie over dit spanningsveld geoordeeld dat het beginsel van hoor en wederhoor geen onvoorwaardelijke en onbeperkte toegang inhoudt tot alle in de procedure overgelegde stukken. Steeds zal een evenwicht moeten worden aangebracht tussen de twee beginselen, waarbij rekening moet worden gehouden met de vereisten van een effectieve rechtsbescherming en het recht van verweer van de procespartijen. De procedure dient te allen tijde te voldoen aan alle onderdelen van een eerlijk proces.

Rechtspraak

Het is dus aan de rechter om een afweging te maken tussen de belangen van alle betrokken partijen. Dit is niet altijd eenvoudig en het varieert dan ook per geval welke belangen door de rechter zwaarder worden gewogen. Uit de Nederlandse rechtspraak kunnen echter wel enkele interessante gezichtspunten worden gehaald over de wijze waarop rechters met dit spanningsveld omgaan:

  • Als de vertrouwelijke gegevens van groot belang zijn voor de beslissing in het geschil, dan weegt het beginsel van hoor en wederhoor zwaarder en dient ook de interveniërende partij de relevante stukken te kunnen inzien.

  • Als belangrijke passages uit vertrouwelijke producties ook in de dagvaarding staan (en de interveniërende partij in het bezit is van de dagvaarding), dan kunnen de producties vertrouwelijk blijven. De interveniërende partij wordt dan immers niet in haar belangen geschaad.

  • Als de eisende partij de interveniërende partij voldoende in de gelegenheid brengt om zich behoorlijk te kunnen verweren tegen alle stellingen (zonder inzage in de vertrouwelijke stukken), dan kunnen de vertrouwelijke stukken geheim blijven.

Het lijkt er dus op dat een rechter het toelaatbaar acht om bepaalde bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet integraal te verstrekken aan de interveniërende partij zolang laatstgenoemde zich behoorlijk kan verweren tegen alle stellingen.

Praktische tips

Als eisende partij wil je voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie in handen komt van de concurrent. Het is dan ook verstandig om bedrijfsvertrouwelijke informatie, voor zover mogelijk, beperkt in het geding te brengen. Als de gegevens wel bedrijfsgevoelig zijn, maar niet essentieel voor het winnen van de zaak, is het verstandig om deze buiten beschouwing te laten of alleen de essentiële onderdelen ervan in het geding te brengen. Als eisende partij kan je overigens ook nog ter zitting besluiten om de vertrouwelijke informatie terug te trekken. De rechter zal deze informatie dan niet (langer) meenemen in zijn oordeelsvorming.

Als voorlopige winnaar van de aanbesteding wil je je zo goed mogelijk kunnen verweren tegen alle stellingen en dus inzage in de relevante stukken. Als je als interveniërende partij geconfronteerd wordt met een eisende partij die weigert om het volledige procesdossier te delen, dan kan de voorzieningenrechter voorafgaand aan de zitting worden verzocht om op voorhand te bepalen dat ter zitting zal worden besloten dat de interveniërende partij recht heeft op inzage in het volledige procesdossier. Een andere optie is om de vertrouwelijkheidsdiscussie ter zitting te voeren. Complicatie daarbij is echter dat de voorzieningenrechter veelal na afloop van de zitting bepalen of de interveniërende partij in voldoende mate in de gelegenheid is geweest om zich te verweren.

Wilt u meer informatie over bedrijfsvertrouwelijke gegevens in een aanbestedingsrechtelijk kort geding en hoe hiermee kan worden omgegaan, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten Colin Nelemans en Anne van Onna.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page