top of page

Specialismen

PROCEDEREN

Procederen is specialistisch werk. Het vereist meer dan alleen een gedegen kennis van het materiële recht waarover een geschil wordt gevoerd. Strategisch en analytisch denkvermogen, een uitstekende kennis van het procesrecht en een gedisciplineerde werkwijze zijn minstens zo belangrijk in het voeren (en winnen) van procedures.

Hoewel elke advocaat voor u een procedure mag voeren, is dat voor veel advocaten geen dagelijkse kost. Bij Nelemans Advocaten ligt de nadruk juist op het procederen. Al onze advocaten specialiseren zich op het gebied van het proces- en verbintenissenrecht. Vanwege onze kantoorfocus (bouwrecht en aanbestedingsrecht) procederen we het vaakst over vastgoedgerelateerde geschillen, maar we staan u uiteraard ook graag bij in andersoortige geschillen of aansprakelijkheidskwesties.

RECHTSGEBIEDEN

BOUW

 

Het private bouwrecht is een ingewikkeld en veelomvattend rechtsgebied. In verschillende stadia van het bouwproces kunnen conflicten ontstaan, vooral rond de oplevering (en de in dat kader al dan niet verbeurde kortingen/boetes) en bij meerwerk- of garantieclaims. Wij procederen vaak en graag over dit soort geschillen, welke procedures zich afspelen bij de raad van arbitrage voor de bouw en (steeds vaker) de 'gewone' civiele rechter. Al onze advocaten specialiseren zich op het gebied van het bouwrecht, waardoor onze kennis breed en diepgaand is.

Onze adviespraktijk ziet voornamelijk op advisering over de toe te passen algemene voorwaarden en standaardcontracten zoals de UAV 2012, UAV 1989, UAV-GC, AVA 2013 en de Standaard RAW Bepalingen 2015. Dagelijks adviseren wij cliënten over het op maat maken van deze standaarden.

AANBESTEDINGEN

Het aanbestedingsrecht reguleert de concurrentie om overheidsopdrachten op Europees en nationaal niveau. Voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers komt vaak veel kijken bij een aanbestedingsprocedure. 

Wij adviseren onze cliënten onder meer bij het beantwoorden van de vraag of een opdracht aanbestedingsplichtig is, bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Ook worden we steeds vaker (in een steeds vroeger stadium) door aanbestedende diensten betrokken bij hun aanbestedingsprocedures om mee te denken over het vormgeven van de aanbesteding, met name op het gebied van de geschiktheidseisen en gunningscriteria.

 

Naast het advieswerk procederen we vaak in kort geding over aanbestedingsgeschillen. De ene keer aan de zijde van de aanbestedende dienst, de andere kant aan de zijde van een teleurgestelde inschrijvers. 

MEDEDINGING

Het mededingingsrecht stelt zich primair ten doel concurrentievervalsing tussen ondernemingen te voorkomen.

 

Onze werkzaamheden richten zich voornamelijk op advisering inzake het staatssteunrecht, fusiecontrole, het opstellen van distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en het begeleiden van ondernemingen die willen klagen/procederen over kartelschendingen.

PROJECTEN

Onze cliënten bestaan uit aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, decentrale overheden, zorgaanbieders en commerciële bedrijven die actief zijn in verschillende branches. Wij hechten veel waarde aan een klantgerichte benadering en staan onze cliënten (soms met behulp van advocaten uit ons netwerk) ook buiten onze focusgebieden bij in diverse projecten, zoals de volgende: 

  • De behandeling van en assistentie bij verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Twee grote overheidsinstellingen hebben ons kantoor aangewezen als hun vaste advocatenkantoor voor dergelijke Wob-verzoeken. 
     

  • Het opstellen en begeleiden van het contracteringsproces rond zonnestroomprojecten. Verschillende landelijke en Europese aanbieders van zonnepanelen werken op vaste basis met ons samen. 

bottom of page