Het verstrekken van de algemene voorwaarden

Dec 11, 2019

Algemene voorwaarden, ook wel bekend onder de noemer ‘kleine lettertjes’, worden maar zelden echt doorgenomen. Niettemin rust op een gebruiker de wettelijke plicht (art. 6:233 sub b BW) om zijn wederpartij vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de voorwaarden. Laat hij dit na, dan kan de wederpartij de voorwaarden vernietigen (art. 6:233 BW).

In deze blog bespreken we de twee hoofdregels waarop een gebruiker deze “redelijke mogelijkheid” kan bieden: (i) fysieke terhandstelling en (ii) elektronische terbeschikkingstelling.

Ad i) Fysieke terhandstelling

De hoofdregel bij fysiek contracteren staat vermeld in art. 6:234 lid 1 BW en vereist dat de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld aan de wederpartij. Deze terhandstelling ziet op ieder feitelijk aanleveren van de tekst van ‘papieren’ algemene voorwaarden en kan op drie manieren geschieden: fysieke overhandiging, toezending per post of toezending per fax.

NB. Indien de gebruiker als een “dienstverrichter” in de zin van art. 6:230a BW kan worden gekwalificeerd, geldt een lichtere informatieplicht. Wat hieronder wordt verstaan en wanneer een persoon als dienstverrichter kan worden gekwalificeerd, komt in onze volgende blog aan bod.

Uitsluitend als het voor de gebruiker redelijkerwijs niet mogelijk is om aan de hoofdregel te voldoen, kan hij volstaan met de opmerking dat zijn voorwaarden bij hem ter inzage liggen of zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank of de KvK en dat hij de voorwaarden op verzoek van de wederpartij zal toesturen. Wij geven een voorbeeld ter illustratie:

Indien u een treinkaartje koopt uit een machine in de stationshal, dan is het – gelet op het broekzakformaat van een dergelijk kaartje – praktisch niet mogelijk voor de vervoerder om daarop zijn algemene voorwaarden te vermelden. De vervoerder mag in dat geval volstaan met de vermelding op het treinkaartje dat zijn voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK of de griffie van de rechtbank en dat hij deze op verzoek zal toesturen.

Het deponeren van de voorwaarden bij de griffie van de rechtbank of de KvK ontslaat gebruikers dus niet van de verplichting om hun voorwaarden ‘gewoon’ ter hand te stellen aan de wederpartij conform de hiervoor geschetste hoofdregel.

Ad ii) Elektronische terbeschikkingstelling

Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt (bijv. per e-mail), dan kan de gebruiker (ook) aan zijn informatieplicht voldoen als hij de voorwaarden elektronisch ter beschikking stelt aan zijn wederpartij. De hoofdregel bij deze ‘digitale’ terbeschikkingstelling luidt dat dit op zodanige wijze dient te gebeuren dat de voorwaarden kunnen worden opgeslagen zodat deze toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Hieraan wordt o.a. voldaan door de voorwaarden als bijlage aan de e-mail te hechten dan wel een hyperlink in de e-mail mee te sturen die de wederpartij direct doorleidt naar de – downloadbare – algemene voorwaarden.

NB. Als de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt, kan een gebruiker alleen volstaan met elektronische terbeschikkingstelling als zijn wederpartij daar uitdrukkelijk mee in instemt.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop u de wederpartij de mogelijkheid kan bieden om kennis te laten nemen van uw algemene voorwaarden, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten Colin Nelemans en Tessa Meijlink.